Naše společnost vychází při realizaci projektů typu systémová integrace z důležitého předpokladu, že požadavky na informační systém a jeho integraci jsou odvozené z podnikových procesů a že systémová integrace je komplexní služba, výsledkem které je funkční podnikový informační systém.

V případě generální dodávky plně přebíráme odpovědnost za funkčnost celého podnikového informačního systému. Filosofie naší společnosti při dodávkách projektů typu systémové integrace je založená na budovaní partnerského vztahu se zákazníkem a na existenci dlouhodobých obchodních vztahů s vedoucími světovými firmami v oblasti informačních technologií jako i na spolupráci s dalšími lokálními partnery. V rámci systémové integrace poskytujeme a zabezpečujeme široké spektrum služeb spojených s tvorbou a rozvojem informační strategie, s realizací jednotlivých častí a jejich integrací, školeními a provozem a dalším rozvojem informačního systému a informačních technologií během celého životního cyklu projektu:

  • Spolupráci na vypracování a rozvoji celkové strategie informačních systémů
  • Vypracování úvodní studie – posouzení současného stavu, analýza stávajících procesů a návrhy na změny v těchto procesech, stanovení kritických faktorů úspěšnosti. Výsledkem této studie je návrh na výběr vhodného řešení, které pokrývá požadavky zákazníka.
  • Návrh architektury řešení – tj. specifikace hardwarových a softwarových produktů, komunikací, operačního a uživatelského prostředí.
  • Vypracování projektového plánu, který bude obsahovat definici projektu, popis cílů projektu, způsob řízení projektu (metodologie, způsob reportování, změnové řízení, popis eskalační procedury, seznam subdodavatelů a popis jejich role v projektu, v milníky a dodávky), časový harmonogram, rozpočet projektu, role v projektu a jejich obsazení pracovníky, plán školení, stanovení rizik projektu, způsob hodnocení stavu projektu.
  • Realizace zavedení nového informačního systému dle schváleného projektového plánu.
  • Testování komplexní funkčnosti, kompletní dokumentace dodávky.
  • Trvalá podpora a rozvoj informačního systému po předání.

Hledáte jinou službu?