Outsourcing v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Firma tak činí buď z důvodů finančních – například pro jednorázové nebo nárazové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních – zadá vykonání určité práce specialistům v oboru, kterými ona sama nedisponuje. Předmětem dodávky může být hmotné zabezpečení (nákup serveru, komunikační infrastruktury) anebo služby (správa počítačové sítě nebo Internetového serveru, apod.).

Hlavním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem je v komplexnosti – firma předává veškerou zodpovědnost za jinak firemní aktivitu externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.

Pohledy na outsourcing:

  • technický pohled – outsourcing IT představuje delegování prací spojených s rozvojem a provozováním informačních technologií
  • pohledu managementu podniku – outsourcing IT je manažerským nástrojem řízení
  • obchodního hledisko – outsourcing IT je strategickým partnerstvím, jehož účelem je zvýšení obchodní efektivnosti.

Hledáte jinou službu?